" ha az igazságra esküdtél...."

Akik a törvények felett állnak...

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) főtitkára 2010.09.13-án a Legfőbb Ügyésznél újabb feljelentést tett hivatali visszaélés, bűnpártolás, közokirat hamisítás és más bűncselekmények miatt a Budapesti Katonai Ügyészség, valamint a Katonai Főügyészség ismeretlen ügyésze(i) ellen, mivel a TMRSZ lefoglalt adatállományát a mai napig nem kapta meg.

Továbbá a feljelentés tartalma szerint sérelmezik, hogy a Katonai Főügyészség határozatában megállapítja 2010. augusztusban, hogy törvénysértő volt az, hogy a lefoglalást a Budapesti Katonai Ügyészség nem szüntette meg a Be. 155.§-a alapján, mely határozatot 2010.08.16-án vettek át bizonyíthatóan és a megszüntetésre, adatok kiadására a feljelentés megtételéig nem intézkedtek.

Megjegyzés: A Budapesti Katonai Ügyészség a lefoglalt adatállományt dr. Kató Miklós a Székesfehérvári Nyomozó Vezető Ügyész kérésére a büntetőeljárás szabályait figyelmen kívül hagyva úgymond „baráti alapon” megküldte „mazsolázgatásra.”

A TMRSZ azért is feljelentést tett, mivel a Katonai Főügyészség határozataiban iratellenesség és ellentmondás van, valós tényeket nem értékeltek, illetve választ sem adtak arra, hogy a Budapesti Katonai Ügyészségnek mi alapján áll fenn a hatásköre illetékessége, és azt sem észlelték, hogy a begyanúsításkor a TMRSZ főtitkára ellen mely állítás alapozza meg a bujtogatás vétsége kísérletét.

A szakszervezet által megfogalmazott beadványt a Katonai Főügyészség bírálta el 3 db határozattal, amelyek közül a Budapesti Katonai Ügyészség ismeretlen tettese(i) ellen tett feljelentés tárgyában a nyomozó szerv Debreceni Katonai Ügyészség kijelöléséről rendelkezett (Bf.IX.244/2010.), ugyanakkor iratellenesen az elfogultsági kifogásukat elutasította.

Ezzel egyidejűleg a Katonai Főügyészség Debreceni Katonai Ügyészség felé „intézett” átiratukban pedig a büntetőeljárás pártatlanságába vetett alapkövetelményt veszik semmibe, amelyben a lefoglalás megszüntetése elmaradását „bagatellizálják” - a szakszervezet sérelmére elkövetett bűncselekmény(ek) vonatkozásában.

Ugyanis a Katonai Főügyészség olyan jogértelmezést fejtett ki, amely kvázi utasításként funkcionált a TMRSZ sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt tett feljelentésükben a jövőbeli elutasításra, vagy a nyomozás bűncselekményként való megszüntetésére az eljárni kijelölt Debreceni Katonai Ügyészség irányában. Továbbá szintén iratellenesen a Budapesti Katonai Ügyészség, annak ügyésze ellen tett elfogultsági kifogásukat elutasította, mivel többek között a büntetőeljárás pártatlanságába vetett alapkövetelményt is megkérdőjelezi.

Ezen magatartás a TMRSZ álláspontja szerint megalapozza azt, hogy a felettes Katonai Ügyészség ismeretlen tettese segítséget nyújtott ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön, illetve a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekedtek.

Megjegyzés: A TMRSZ tájékoztatása szerint a Debreceni Katonai Ügyészség illetékese arról tájékoztatta őket 2010.09.13-án telefonon, hogy a feljelentésük elutasításáról hoztak határozatot B.IV.396/2010-es számon 2010.09.09-én, a határozatot a postára adták.

Részletek a feljelentésből:

„Mint ahogyan azt a Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész kifejti, álláspontja szerint a panasz ugyan alapos, de „nem az abban foglalt indokok alapján” az.

A Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész önmagával is ellentmondásba kerülő paradox álláspontja az alábbiak szerint fogalmazódik meg.

A Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész a panasznak részben helyt adó határozatában rögzíti, hogy valóban a lefoglalás megszüntetésének lett volna helye, és azt ki kellett volna adni a lefoglalást szenvedő tulajdonosnak a be. 155. § (1) bekezdése alapján. ennek elmaradása a katonai főügyészség szerint azonban nem okozott hátrányt, mivel az eredeti adatállomány rendelkezésünkre állt.

A Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész álláspontja szerint tehát, ha például van két autóm, amelyek közül az egyiket azért foglalják le, mert szerintük lopott és a szakértői vizsgálat megállapítja, hogy nem lopott, akkor azt a gépkocsit nem kell visszaadni, mert úgyis maradt még egy gépkocsi, ezért nem érte hátrány a jogsértéssel a lefoglalást szenvedőt. ez az ügyészségi érvelés nyilvánvalóan tarthatatlan, hiszen annyira nonszensz!

A jelen ügyben azonban nem gépkocsiról van szó, hanem több mint 8 ezer magyar állampolgár személyes és különleges személyes adatáról! Ezek kezelésére vagy feldolgozására – feltéve, de meg nem engedve, hogy a nyilvánvalóan jogsértő lefoglalás módja jogszerűnek lenne tekintendő – azonban csak a lefoglaló szervnek van joga!

A szakértőn kívül más személy nem ismerheti meg jogszerűen a 8 ezer személy személyes adatait, illetve nem ismerheti meg a szakszervezet működésével kapcsolatos egyéb adatokat sem.

Aki ezt megteszi, vagy a megismerést lehetővé teszi harmadik indifferens szervezet, vagy személy részére, az véleményünk szerint bűncselekményt követ el, mégpedig annyi rendbelit, ahány személy személyes, vagy különleges személyes adat ismerhető meg a lefoglalt és a Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész által is elismerten jogsértő módon ki nem adott adatok vonatkozásában!

A Btk. szabályai egyrészt büntetni rendelik a jogsértő módon illetéktelenek által megismert személyes adatokkal való garázdálkodást, másrészt a Be. garanciális szabályai azt írják elő, hogy személyes adatok megismerése, azok feldolgozása, vagy kezelése egy büntetőeljárásban, lefoglalási határozat meghozatalával, vagy halaszthatatlan nyomozati cselekményként a birtokostól/tulajdonostól való lefoglalással vehetők birtokba, illetve ismerhetők meg az arra jogosult szervezet arra jogosult munkatársai által.

A rendelkezésre álló ügyészségi tájékoztatás azonban arról szól, hogy a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség „megkérte” ezeket az adatokat, amelyekre nem lett volna módja, a Budapesti Katonai Ügyészségnek pedig lehetősége a kiadásra, ennek megtörténte nyilvánvalóan felveti a lefoglalt adatállományt átadó csoportvezető ügyész büntetőjogi felelősségét és az adatokkal jogsértő módon a mai napig rendelkező Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség illetékes személyének a büntetőjogi felelősségét is.

A Katonai Főügyészségen dr. Nemes Ferenc Kat. Főügyész lényegében elismerte, hogy a Be. szabályainak a megsértésével került sor az adatállomány átadására, ugyanakkor önmagával is ellentétben csupán, jogszabály és iratellenes módon „formai hibának” minősíti, mivel szerinte az ügy érdemére nem hat ki. Melyik ügy érdemére nem hat ki? ….

A lefoglaláskor eljárt szakértő nyilatkozatára figyelemmel ugyanis az Avtv. 3. § (1) bek. értelmében személyes adat csak akkor kezelhető, ha azt törvény elrendeli. az Avtv. meghatározza a célhoz kötöttség elvét is, amely szerint az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célhoz kötöttség elvének.

A Btk. pedig kifejezetten pönalizálja a személyes és a különleges adatokkal való visszaélést, de a jelek szerint az ügyben eljárt ügyészek önmagukra nézve nem tekintik kötelezőnek a bűncselekmények elkövetésétől való tartózkodást, amely elemi feltétel nem csupán az ügyészség tagjainak, hanem az átlag magyar állampolgárok számára is. ……”

Ezért (is) tart itt Abszurdisztán......

dolgoznak a "'forradalmárok" - mint bűnpártoló patkányok !

" Lefokozták Szima Juditot !

A Fővárosi Ítélőtábla szerdai határozatával jogerősen lefokozta Szima Juditot, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének főtitkárát.
Mohácsi Zsuzsanna sajtószóvivő tájékoztatása szerint az ítélőtábla helyben hagyta a Fővárosi Bíróság (FB) katonai tanácsának korábbi ítéletét. Az FB április 29-én "folytatólagosan elkövetett bujtogatás vétsége miatt" ítélte 160 ezer forintos pénzbüntetésre és lefokozásra a szakszervezeti vezetőt.
A Budapesti Katonai Ügyészség azért emelt vádat az alezredesi rendfokozatú főtitkár ellen, mert több, a szervezet honlapjára kikerült cikkben "támadta" a rendőri vezetőket. A katonai ügyészség három írás miatt indított eljárást.
Szima Judit szintén ez év áprilisában pótmagánvádlóként kezdeményezett pert Bencze József volt országos és Soczó László Tolna megyei rendőrfőkapitánnyal szemben hivatali visszaélés bűntett vádjával.
Az FB a két rendőri vezetőt november 29-én első fokon, nem jogerősen felmentette."

Izraeli magáncég mindenhova betekinthet !

" Büntetlenül vizsgálhat bírósági iratokat az In-Kal.

Elutasította a rendőrség Futó Barnabás és ügyfelének feljelentését, hogy az In-Kal Security jogszerűtlenül gyűjtött adatokat egy bírónőről, aki a PKKB-n dolgozik.
Futó Barnabás a Ma reggelben elmondta: kiderült, hogy egy gazdasági társaság megbízásából figyelte meg az ügyvédnőt az In-Kal Security. Futó hozzátette: egy állami tulajdonú gazdasági társaság adta az In-Kalnak a megbízást 2007-ben. Az biztonsági cég túlment a hatáskörén, mert a célszemélyen túl a feleségét is megfigyelték.
Futó Barnabás szerint a megfigyelés bűncselekményét valósítja meg az, aki bírósági iratokba tekint be. A megbízó szerint azért kellett a bírónő ténykedését vizsgálni, mert "a bírónő nem volt pártatlan a döntéseiben".
Futó feltette azt a kérdést is, hogy miként vizsgálhat egy magánnyomozó cég bírósági iratokat úgy, hogy annak semmi nyoma nincs a bíróságon. Futó szerint az In-Kal túllépett a hatáskörén. "

Jövőkép !

A diktatórikus berendezkedés bizonyítékaira, a hatalmat gyakorlók hitványságára, a júdáspénz felvételének gyanújára, vagy a nemzetellenes lelkületre minden esetben kérlelhetetlenül rá kell mutatni, közérthető, az egyszerű emberek számára érthető módon kell artikulálni, hogy megértsék mi folyik demokrácia címszó alatt hazánkban.

Az ország kirablása, kivéreztetése és a kiszolgáltatást előkészítő folyamat tovább folyik. A társadalmunkat gyengítő erők folyamatosan azon vannak, hogy megtévesszék az egyszerű, jóindulatú, elkeseredett embereket. Hitegetnek, megértést kérnek, miközben az ország erőforrásait kiárusítják, a pénzeszsákokra ráteszik a kezüket és a dolgozó, eltartó többségre egyre több terhet raknak. Életképes nemzet esetén ez robbanáshoz, fegyveres forradalomhoz fog vezetni a történelmi tapasztalatok alapján.

" Meghalt Mátyás - megalt az igazság ! "

De a "forradalmi" Magyarország Fidesz-médiájában tovább tart a sötét középkor !

" Elhatárolódott Szegedi Csanádtól az MTV - az EP-képviselő válasza.

A "Magyar" Televízió közleménye:
A Magyar Televízió elítéli a kirekesztő, gyűlöletkeltő beszédet, ezért elhatárolódik Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő a Ma Reggel november 18-i élő adásában elhangzott kijelentéseitől.
A Jobbik alelnökének a Magyar Gárda tevékenységéről, illetve a Jobbik november 16-i, a Kossuth Lajos téri Károlyi Mihály szobornál tartott tüntetéséről tett kijelentései alkalmasak lehetnek a gyűlöletkeltésére (sic!). A Magyar Televíziónak sem szándékában, sem módjában nem áll, hogy korlátozza vagy megakadályozza az élő adásban tett kijelentések közvetítését, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kirekesztő, gyűlöletkeltő kijelentésekkel bármilyen mértékben azonosulna.
A Magyar Televízió ezért elhatárolódik a képviselőtől és az elhangzottaktól.
(OS)
Szerkesztőségünk együttérzéséről biztosítja a most minden bizonnyal rendkívül elkeseredett alelnököt.
Szegedi: Az MTV sohasem határolódott el a valóban gyűlöletet keltő, hazug, magyarellenes kifejezésektől
Mint ismert, a Ma reggel november 18-i adásában, kérdésre válaszolva egyebek közt kifejtettem, hogy a hazaáruló, nemzetvesztő Károlyi Mihály szobrára a zsidó kulturális elnyomás miatt kerülhetett kipa a Jobbik november 16-i tömeggyűlésén. A kérdések helyett gyakran állításokat, liberális politikai véleményt megfogalmazó "független" újságírók meg természetesen szörnyülködtek. Ha olasz maffiáról, orosz gengszterekről, netán muszlim "terroristákról" beszéltem volna, eszükbe nem jutott volna felháborodni, ami mutatja, hogy e beteges médiarendszerben igenis van kirekesztés. Úgy tűnik, vannak védett vallások, etnikumok, akikről csak jót vagy semmit sem szabad mondani a liberális médiaelmélet szerint, míg mondjuk a magyarok, keresztények bármikor bírálhatók, sőt, gúnyolhatók is.
Elfogadhatatlan, és sérti a médiatörvény kiegyensúlyozottságot is megkövetelő szakaszát, hogy az MTV-ben csak az kérdezhet, riporterkedhet, aki megfelel a neoliberális elvárásoknak. Még botrányosabb, hogy a közel 1 millió Jobbik-szavazó adójából is fenntartott "közszolgálati televízió" messze parlamenti aránya alatt szerepelteti pártunkat (vagyis KIREKESZTI), a választási kampányban a Legfelsőbb Bíróság által is törvénytelennek ítélt módon kicenzúrázta a magyar választók 90%-a szerint létező cigánybűnözésre is rámutató kampányfilmünket, majd a tetejébe még el is határolódik tőlem, ahelyett, hogy törvényi kötelezettségének megfelelve teret adna nézeteink kifejtésének. Éppen úgy, ahogy teret ad a valóban szélsőséges, magyarellenes MSZP vagy a LMP nézeteinek.
Túl azon, hogy a "gyűlöletbeszéd" jogilag nem is létező fogalom, az úgynevezett Magyar Televízió súlyos szereptévesztésben van, jogászkodik, dilettáns módon bíróságot játszik, ahelyett, hogy kötelességének megfelelően biztosítaná a szólás és sajtószabadságot, valamint a magyar választók tájékozódáshoz fűződő alapvető jogát.
Az MTV sohasem határolódott el a valóban gyűlöletet keltő, hazug, magyarellenes kifejezésektől, a szemkilövető, kurvaországozó Gyurcsány Ferenctől és tettestársaitól az elmúlt 8 évben, de az elmúlt 20 évből sem emlékszünk ilyesmire. Amikor a mai napig frekvenciaengedéllyel bíró Tilos Rádió műsorvezetői élő adásban a keresztények kiirtására szólítottak fel, az MTV teret adott nekik, megszólaltatta őket, elhatárolódás nélkül. Amikor Kis János SZDSZ-elnök tökfödőnek titulálta a Szent Koronát, nem tiltották ki a stúdiókból, sőt. Amikor Majsai Tamás SZDSZ-es lelkész tetemcafatnak nevezte a Szent Jobbot, hol voltak az elhatárolódó médiumok? Amikor Landeszmann György zsidó rabbi a Népszabadságban kifejtette, hogy a magyarság a bőgatyán és a fütyülős barackon kívül nem adott semmit a világnak és Magyarországnak, sőt, szerinte a zsidóság adta legtöbbet a magyar kultúrához, akkor hol voltak Önök? Ki is a gyűlöletkeltő? Én csupán arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez ahhoz hasonló, mintha egy katolikus pap azt mondaná, hogy a zsidóság egy poros kőtáblán kívül semmivel sem járult hozzá az egyetemes kultúrához. A példák vég nélkül folytathatók volnának, de egy a lényeg: a magyar, keresztény többséget mindig lehet következmények nélkül sértegetni, míg ha valaki erre az aljas gyakorlatra rámutat, az ellen médiahadjárat indul.
Hát elég volt!
Felszólítom az MTV frissen megválasztott vezérigazgatóját, hogy azonnal tegyen határozott lépéseket az adónkból is fenntartott MTV függetlenségének helyreállítása érdekében.
Amennyiben ez elmaradna, álláspontom érvényesítése érdekében jogi eszközök igénybevételét is megfontolom.
Szegedi Csanád
Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke és EP-képviselője "

Pintér Sándor büszke lehetsz magadra!

Pintér Sándor belügyminiszter ismét példás önfegyelemről tett tanúbizonyságot, amikor nem tiltakozott vehemensen és minden fórumon Balsai István miniszterelnöki számonkérési megbízott ötlete ellen. Nevezetesen, hogy törvénnyel minősítenének koncepciósnak minden olyan eljárást, amely a 2006-os zavargások nyomán született, méghozzá alapvetően rendőri jelentések és tanúvallomások nyomán.
Vagyis a fülkeforradalomba n hatalomra jutott parlamenti többség a magyar jogrendszerbe iktatná azt, hogy minden rendőr hazudik.
Mi egyszerű polgárok meg nyilván csak álmodtuk azokat a képeket, amelyeken megrohamozták a tévét, felgyújtották a székházat, kirabolták a büfét és állítólag még Böbe babát is megbecstelenítették. Amikor döbbenten néztük a tévében, amint egy csürhe gyújtogat verekszik, teszi tönkre Budapestet.
Természetesen lehettek rendőri túlkapások, miért ne lehettek volna. Előfordulhat, hogy valakit úgy ért retorzió, hogy nem is csinált semmit. Az ilyesmi tűrhetetlen és elfogadhatatlan.
Nyilván megvan annak a jogi menete, hogy az igazságszolgáltatás kijavítsa az esetleges hibákat.
No de 2006 őszén tényleg veszélyben volt a Magyar Köztársaság rendje. Többé-kevésbé már tudjuk, tudatos provokáció történt, nem kevés politikai jellegű támogatással. Való igaz, a rendőrség nem volt kellően felkészülve, teszetoszáskodott, ettől a csőcselék meg vérszemet kapott és randalírozott tovább.
Egyetértek, úgy általánosságban azzal, hogy inkább száz bűnöst futni hagyni, mint egy ártatlant elítélni. Csakhogy törvénnyel hazugnak bélyegezni minden rendőrt, aki ezzel az üggyel foglalkozott, az azért barokkos túlzásnak tűnik.
Nyilván a belügyminiszter, aki korábban sokat beszélt arról, hogy ő majd megvédi a testületet a méltatlan támadásoktól, most határozottan közbelép.
Ha nem, akkor meg majd a piti zsebtolvaj és a megátalkodott gyorshajtó is arra hivatkozik majd, kérem, a rendőr az ő ügyében is hazudik - törvény van erről. (Ja, és aki hazudik az lop is - Balsai úr!)
A rendőr hazudik, a rendőrre támadó meg hősként, megigazulva mehet haza.

Pintér is az igazságra esküdött ! Vajon melyikre ?

Monday, 17 May 2010.

Avagy, rablóból lesz a legjobb pandúr (?)

A hasznavehetetlen Gyurcsány-klán, akinek csak a pénz hatóereje maradt, az pedig kevés a nagy dolgokhoz, a képességek lassan elenyésznek, az a boszorka Piroska is elenyészik. Olajozott Karrier A CW Bankból származó Stasi-vagyonok 1995. szeptemberében az Altus meg kívánta szerezni a Magyar Villamosművek olajtárolókapacitását, ez volt a Fortus-ügy. Ezekben az években ennek az volt az oka, hogy a gyanús eredetű olajszállítmányokat el tudják rejteni állami raktárakban, ahová nem megy ki a magyar vámőrség. Feltűnt ezekben az időkben Pintér Sándor. P. S. sajátosnak mondható pályafutással büszkélkedhet. Fiatalkorában a BM gépkocsivezetőjeként kezdte, de mert valószínűleg már akkor is tragikus volt Bp.-en az autós közlekedés, hamar átigazolt a rendőrséghez, segédnyomozói beosztásban. Eközben a Rendőrtiszti Főiskolára járt, majd később elvégezte a Jogi Egyetemet.
Ez eddig szinte dicséretesnek mondható, hiszem mindeközben a rendőrségnél folyamatosan araszolt felfelé a ranglétrán.1991-ben budapesti, nem sokkal később pedig országos rendőrfőkapitány lett. Öt év múlva nyugdíjba vonult. Ezután örző-védő céget alapított, és az OTP Bank Zrt.-nél lett lett biztonsági tanácsadó, és nem mellesleg igazgatósági tag. 1998—ban a FIDESZ kormányában belügyminiszteri posztot töltött be. Majd a 2002-es kormányváltáskor visszatért az üzleti életbe, jellemzően őrző-védő cégekben rendelkezik komoly tulajdoni hányaddal. Többek között a Civil Biztonsági Szolgálat is az övé volt, Amelynek az irodaházában bérelt magának irodát a nemrég adócsalási és pénzmosási botrányba keveredett Eclipse Zrt.

Nem telt bele két hét és P.S. megvált a CBSZ.-től. Természetesen nagyon rosszindulatú volnék ha összefüggéseket keresnék a két eset között, bár némileg elgondolkodtató hogy az P. S. lánya, Pintér Hajnalka az Eclipse projektvezetője. Menekülnek a patkányok…. Jelenleg Pintér a lányára terhelő adatokat próbálja eltüntetni Csányi segítségével, és több hatóságot is megfenyegetett bizonyíthatóan, hogy ne végezze munkáját.

Ezekben az ügyekben Pintér Sándor lett volna az Altus segítségére. A stasi-pénzeket forgató Altusnak ez jó alkalom lett volna, de nem sikerült.1998 őszén a stasis Dietmar Clodo élettársa úgy nyilatkozott, hogy többször meglátogatta őket Pintér Sándor belügyminiszter. /Bizonyára intézett valamit/ Nyilván ez normális, hiszen csak a belügyminiszter találkozott egy stasissal.

Átmenetileg magas szinten is felvetődött Pintér Sándor menesztése, de az ügyet sikerült eltusolni. Aztán már most van. Amikor Csányit az UD ügyben megvádolhatták volna…Mivel az UD elismerten Csányinak dolgozott, így ha valami bűnt találtak volna – márpedig nagyon kerestek – abban a bűn elkövetésben Csányi bizonyosan felbújtónak minősült volna. Ha értik mire gondolunk...?? Amikor tehát az UD ügyben megvádolhatták volna erőteljesen elkezdett hatni a nyomozásra rendőrségi és pénzügyi kapcsolatain keresztül. Mint Önök is tudják Pintér Sándor tagja az OTP vezetésének biztonsági területen. Csányi embernek tekinthető.

Mindenesetre Csányi megmenekült, mert időt nyert. Gyurcsányra épp akkor gyakoroltak hatást külföldről, hogy lemondjon. Magától sosem mondott volna le, ismerik milyen a jelleme. Ha van persze egyáltalán. Mindenesetre lemondott. Csányi addigra elintézte Veressel, hogy kapjon az IMF pénzből 2 milliár Dollárt. Megkapta, és vége lett, fellélegzett, de azt mondják barátai nem nagyon szerette ezt az élményt. Ezért támogatja Csányi Pintér Sándort, hogy megszerezze a belügy és a titkosszolgálat felett az ellenőrzést. Így senki nem bánthatná őt és az OTP-t. Ezzel az a probléma, hogy nem az OTP a birodalom, amit védeniük kell a magyaroknak. Hanem a birodalmat kellene védenie az OTP-nek. /Csányinak is van azért múltja, ami elkíséri./ Hungarian Finance and Trade Corp., City of N.Y. /említés/ Csányi sok segítségett kapott embereitől, mikor szorult volt pénzügyi helyzete. Kocsis István BKV igazgató sok pénzt bizott Csányiékra a BKV vagyonából, mindeközben nem feledkezett meg arról, hogy néhány visszadátumozott szerződést is aláírjon, amiről természetesen lehet tudni néhány dolgot.

Kocsis I. a BKV vezérigazgatója (nem mellesleg P. S. régi barátja), pont abban az időszakban (2003) volt a Paksi Atomerőmű Rt. Vezérigazgatója, amikor súlyos üzemzavar történt. Mivel az akkori vezetőség, többek szerint politikai alapon került a pozíciójába, nem tudta megfelelően kezelni a helyzetet, kb. két hét alatt tudták összeszedni magukat. Ez egy atomerőmű esetében meglehetősen hosszú időnek tűnik.

Kocsis más módon is kapcsolódik Pakshoz. 2008-ban a Dél-Dunántúli Borkultúráért Kft értékesítésével egy 300 négyzetméteres borospincét is eladott a Szekvin Kft.-nek. A DDB eladói Dr. Molnár Károly, a Paksi atomerőmű igazgatóságának elnöke, Kocsis István, az MVM vezérigazgatója, Kovács József, az atomerőmű vezérigazgatója, valamint Varga-Sabján László és Molnár László, vagyis az MVM akkori vezetősége volt. A vevő 32,5 millió eurós kölcsönt kapott az MVM-től Kocsis vezetősége idején. Ez mint látjuk rendkívül hasznios befektetés volt. A Szekvin egyébként különféle offshore hátterű cégeken keresztül Szász András, Kocsis István MVM-es tanácsadójáho köthető.

Feltűnik néhány Stasi-offshore is a kártyák között és a Meinl Bank, akinek vezetőit időnként le is tartóztatják az osztrák hatóságok, de ez csak később lényeges. Kocsis jutalomból a MOL vezérigazgatója lehet Mosonyi helyett, Oszkó pedig lehet elszegődik az OTP-hez. Ezzel minden egyesülne.

Néhány év múlva ugyanolyan oligarcha-problémák léphetnek fel, mint Oroszországban 1198 előtt. Félő a kelet-nyugati kereskedelmet megzavarná, ha oligarchák vennék át az irányítást a belügy-igazságügy-vám-apeh-titkosszolgálati tárcák felett, most ugyanis így tűnik. Ezen érdemes lenne elgondolkodni, amíg lehet gondolkodni. "

a " forradalmárok" - és a "forradalmi" demokrácia !

" Kétmillióra büntetnék a mohácsi Jobbikot.

Kétmillió forintra büntette a mohácsi önkormányzat a Jobbik helyi szervezetét. Már ha van ilyen önálló jogi szervezet, ezt ugyanis a párt mohácsi vezetője vitatja. Ahogyan a büntetés jogosságát is, szerinte ugyanis kampány idején nem kell közterület-használati engedélyt kérni.
Kétmillió forintos csekket kapott a Jobbik mohácsi szervezete a városi önkormányzattól. A jelentős összegű büntetés voltaképpen a közterület-használati díj tízszerese, amellyel azok sújthatók a város rendelete értelmében, akik nem kérnek engedélyt a közterület használatára előzetesen, és a rendes díjat nem fizetik meg utána.
A közterületeket a Jobbik még a választások idején, kampánycélokra használta, 36 darab 1 négyzetméternél nem nagyobb plakát és két molinó erejéig.

A határozat indoklásában, amelyet a mohácsi városháza egy osztály- és egy csoportvezetője jegyez, az áll: a Jobbik mohácsi szervezetének vezetőjét, miután a plakátokat a közterület-felügyelők felfedezték, értesítették róla, hogy a tevékenység engedély- és díjköteles, ám erre nem reagált. Az indoklás szerint azért a foglalási díj tízszeresét rótták ki a pártra, mert tavaly az ötszörösét egyszer már kiszabták nekik egy másik, hasonló ügy kapcsán.
Polgár Károly egyeztetett a Jobbik jogászaival. A Pécsi Stopnak elmondta: álláspontjuk szerint nem engedélyköteles a kampányidőszakban a plakátolás a választási törvény szerint, a mohácsi Jobbik pedig nem számít önálló jogi személyiségnek.

Lászlóné dr. Kovács Ilona, Baranya megye főjegyzője elmondta: a törvény értelmében plakátokat elhelyezni az épület vagy létesítmény tulajdonosának engedélyével lehet, ám ezt a helyi önkormányzatok a törvény keretein belül tovább szabályozhatják.
Szekó József mohácsi polgármester és a mohácsi Jobbik vezetője, Polgár Károly, de főleg a párt szimpatizánsa, Németh Imre között valóságos háború dúl, amelynek újabb csatája lehet a közterület-foglalási jogvita. A Duna-parti kisváros legutóbbi testületi ülésén Polgár, a Jobbik önkormányzati képviselője és Németh egymáshoz kötözték magukat, amikor utóbbit ki akarták tessékelni a teremből. Végül mindkettőjüket rendőrök vezették el, bilincsben.
(Stop nyomán)"

Ez nem semmi........persze a

Ez nem semmi........persze a rendőrt anyázó "díszmagyar" tudatához ez el sem ér!!!!

na, azért jó néhány....

na, azért jó néhány rendőr meg is érdemli.

Egyenlők között a legengyenlőbbek

" Ügyeskednek a szerzett jogok elvételének érdekében - Nem hagyjuk, ígéri a TMRSZ.

Tisztelt dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr!

Munkatársaimmal tanulmányoztuk a fenti hivatkozási számon megküldött a „kormány álláspontját nem tükröző” szakmai koncepciót a nyugdíj és illetményrendszer vonatkozásában.
A jelenlegi kormány végrehajtói apparátusán belül a Belügyminisztérium folyamatosan az állomány szerzett jogainak elvételére irányuló ténykedést művel. Az eddigi látszategyeztetések során minden esetben komoly és megalapozott érvekkel, javaslatokkal és észrevételekkel igyekeztünk a kormány elé terjesztendő koncepciókat és tervezeteket a szakmaiság, ésszerűség és tisztesség elvei alapján a megfelelő, a munkavállalók számára elfogadható tervezetek irányába terelni.
Sajnos ebben a ténykedésünkben nem voltak partnerek a társ szakszervezetek, akik folyamatosan megalkuvó, a munkavállalók helyzetét rontó kormányzati elképzeléseket fogadtak el.
A kormány továbbra sem hajlandó meghallgatni szakmai érveinket. Az ún. salátatörvény tervezetének megtárgyalását követően – amelyből természetesen szemérmesen kimaradt, többek között az a javaslatunk is, amelyek elsősorban az ország sorsát befolyásoló országgyűlési képviselők megbízhatósági vizsgálatának szükségességét javasolta, kiemelten azt, hogy nyilvánosságra kell hozni, ha egy országgyűlési képviselő más államnak is az állampolgára – azt tapasztaltuk, hogy a kormány csupán látszategyeztetéseket folytat.
A most megküldött koncepcióból is süt a koncepció kiagyalójának, vagy kiagyalóinak a rendőrellenessége.
A szakmainak nevezett, de valójában rendőrellenességükről megismert kormányzati és kormánypárti képviselők keze jegyét magán viselő koncepció szakmaiatlan, ellentmondásos és mélyen sérti a Magyar Köztársaság Rendőrsége végrehajtó állományának jogait.
Az előterjesztés olyan csúsztatásoktól hemzseg, amelyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerint érhetők tetten.
A nemzetközi összehasonlítás csupán azt felejti el megemlíteni, amikor német, cseh, szlovák, olasz, portugál vagy spanyol példákat említ, hogy ezen országokban a rendőrök anyagi és egzisztenciális elismertsége ténykérdés.
A gazdasági és költségvetési szempontból is nehezebb helyzetben lévő Szlovákiában például egy közterületi rendőr tiszthelyettes nettó 950-1200 euró jövedelemmel rendelkezik, míg magyar kollégái ugyanazt a munkát nettó 350-500 euróért végzik a koncepció által kritizált pótlékokkal együtt.
Értelmezhetetlen az a megfogalmazás amely szerint: „Hiába ösztönözzük a pályán maradást további anyagi erőforrások bevetésével…”, mivel ilyen ösztönző rendszer egyszerűen nincs, vagy amit annak szántak a döntéshozók, az nem ösztönöz semmire. Rejtély, hogy az előterjesztő mire gondol, mivel pályán maradásra ösztönző erőforrások nincsenek, nem voltak és sem az előző kormányok, sem a jelenlegi ilyenre nem is törekszik álláspontunk szerint.
Sunyi és megengedhetetlen az a koncepció, amely a nyomorúságos rendőri bérezés és rendőri lét lényegében egyetlen mára megmaradt ellensúlyozóját, a jelenlegi nyugdíjrendszert kívánja tönkretenni, azért, hogy az egyébként nem vonzó rendőri életpálya-modell vonzóvá váljon. A koncepció kiagyalója tehát nem arra törekszik, hogy a rendőri hivatást tegye vonzóbbá a nyugdíjba vonulással szemben, hanem arra, hogy ha már gyatra a rendőri lét, legyen gyatra a rendőri nyugdíjrendszer is.
A tragikomikus koncepció kiindulópontja: a rendőri lét nem vonzó, a rendőri nyugdíj viszont vonzó. A kiinduló pontot a jelenlegi koncepció a következőképpen kívánja kezelni: A rendőri lét nem vonzó, ezért a pótlékokat elvonjuk, a rendőrök alkotmányos jogait még jobban megkurtítjuk (például a jelen kormány a rendőröket a bűnözők szintjén kezeli, amikor passzív választójoguktól megfosztja), a nyugdíjba vonulás lehetőségét eltöröljük legyen 30 év szolgálati idő és megfelelő életkor.
Aki ennek a koncepciónak az érvényre juttatásától, vagy a koncepció konkrét tervezetekben való megjelenítésétől azt reméli, hogy a fluktuáció le fog csökkenni, nem fognak nyugdíjba vonulni, vagy leszerelni a rendőrségtől, azok akik még a civil életben lehetőséget látnak az újrakezdésre, az azt kell, hogy mondjuk, meg kell kérdőjeleznünk az értelmi, de még inkább az elmebeli képességeit. A valós ok meglátásunk szerint, hogy a kormány azt mondja a verbalitás szintjén, hogy meg kell erősíteni a rendőrséget, ugyanakkor minden eddigi ténykedése arra irányul, hogy szétverje a Magyar Rendőrséget és helyette idegen államok rendőreinek (zsoldosainak) a behívásával (intervenciós erők igénybevétele lehetőségének a megszavazása az Rtv. módosításával), idegen államok őrző-védő cégeinek a rendőrség hatásköreinek kiszervezésével oldja meg a hazai közrend védelmét.
Rendkívül aggályos, hogy a koncepció beleillik abba a nemzetellenes és szakmaiatlan törekvés-sorozatba, amely a jelenlegi kormány megalakulása óta fémjelzi a kormányzati ténykedést és alkalmas a rendőri pályáról való elriasztásra, elüldözésre.
A jelenlegi nyugdíjkedvezmény eltörlését, „korszerűsítésnek”, vagy „megreformálásának” beállítását még koncepcionális felvetés szintjén is elfogadhatatlannak tartjuk, ez nem lehet egyeztetés tárgya, amellett, hogy a társ szakszervezetek sem rendelkeznek felhatalmazással arra, hogy ezen szerzett jog lemondásáról, vagy bármiféle eltrükközéséről tárgyaljanak, vagy írjanak alá újabb és újabb megállapodást.
Javasoljuk, hogy a nyugdíjrendszer módosítását a szakmai előterjesztő vegye le a napirendi pontok közül, annál is inkább, mivel ez még nem tükrözi a kormány álláspontját, vagy elvárást a fejlécben közöltek szerint.
Minden más egyéb módosítási szükségességről csak ennek belügyminisztériumi elfogadását követően tudunk akár csak felvetés szintjén is egyeztetni.
Nem véletlen, hogy a szakszervezetek által ez év júliusában a BM-ben átadott szakmai javaslat-csomag még csak érintőlegesen sem vetette fel a nyugdíjkedvezmény megnyirbálásának, vagy módosításának a szükségességét.
Érthetetlen, hogy ha a szakszervezetek ezt nem kezdeményezték, és a koncepció a kormány álláspontját sem tükrözi, ki volt az a háttérben sunnyogó előterjesztő, aki vette magának azt a bátorságot, hogy a szakszervezetek álláspontját figyelmen kívül hagyva és a kormányzat álláspontját sem ismerve arra tett előkészületet a jelen koncepció megfogalmazásával, hogy a rendőrök szerzett jogának minősülő, és több mint 40 éve törvényi erő szintjén megfogalmazott, meglévő nyugdíjkedvezményét indokolatlannak minősítse.
Követeljük, hogy a Belügyminisztérium nevezze meg a koncepció megfogalmazóját a nyugdíjkedvezmény eltörlése tárgyában, szeretnénk külön neki címzett állásfoglalást, illetve nyílt közleményt megfogalmazni!
Megjegyezni kívánjuk, hogy a koncepció által hivatkozott szakszervezeti „Közös Nyilatkozat” is leszögezi, hogy annak 7. pontja is elfogadhatatlannak tart mindenfajta korlátozást a meglévő nyugdíjkedvezmény tárgyában.
Igaz, a 4. pont előrevetíti annak szándékát, hogy az időről-időre aláírási kényszerről tanúbizonyságot tevő „társ”-szakszervezetek hajlanak a koncepcióban „ügyeskedésnek” aposztrofált szolgálati nyugdíjba vonulás rendszerének szigorítására, bár feltételezzük, hogy erre felhatalmazással az érintett végrehajtói állomány részéről nem rendelkeznek.
Valótlan és csúsztatás az a megállapítás is, amely szerint az elvándorlás fő oka a kedvező nyugdíjrendszer. Az elvándorlás valós okairól a TMRSZ több esetben részletesen nyilatkozott, de az akkori döntéshozók fő tevékenysége abban merült ki, hogy aki az igazságot kimondta, az ellen különböző szankciós eljárásokat indítottak.
A társadalom – az előszeretettel hangoztatott népképviseleti elv alapján – 1971-ben, majd 1996-ban is kifejezte a rendőri hivatás iránti megbecsülését. Azok a rendőri vezetők, akik élvezték a szolgálati nyugdíj adta kedvezményeket, most, nyugdíj mellett töltenek be felelős pozíciókat a Belügyminisztériumban és a Rendőrségen egyaránt. Azt kellene először talán figyelembe vennie a Tisztelt Belügyminisztériumnak, hogy akik az ehhez hasonló rendőrnyomorító és a pálya elhagyására ösztönző szakmaiatlan elképzeléseket vitára bocsátják, többségükben maguk is a szolgálati nyugdíj haszonélvezői a mai napig.
Sértő, és a döntéshozókat minősíti, hogy „ügyeskedésnek” tekintik, ha a nyugdíjba vonuló rendőr él a jogszabályok által részére biztosított lehetőségekkel. Ügyeskedés viszont az, ha csak azért vonul nyugdíjba a magas beosztású rendőrtábornok, vagy minisztériumi tisztviselő, hogy azon melegében visszafoglalkoztassa őt a munkáltatója és egy napot ne legyen távol a munkahelyétől. Az ilyen ténykedés valóban ügyeskedés és a joggal visszaélés erkölcstelenséget is tükröző példája, de nem az egyszerű kisrendőröket hanem a magas beosztású parancsnokokat, hivatalvezetőket, személyügyeseket, pénzügyeseket, jogi vezetőket, tanácsadókat jellemzi. Amennyiben a BM ezen „ügyeskedők” kiszűrésére törekedne, nagy valószínűséggel csökkenne a pályát fiatalon elhagyók aránya is.
Roppant mód visszatetsző, hogy a magas szintű „ügyeskedés” már olyan mértékű, hogy jogszabályi rendelkezés kifejezett tiltása ellenére létesítenek – objektív akadály (életkor) figyelmen kívül hagyásával – újabb szolgálati jogviszonyokat. Ma már több nyugállományba vonult tábornokkal létesítettek új szolgálati jogviszonyt úgy, hogy arra nincs jogszabályi lehetőség egy bizonyos életkor elérését követően. A jelenlegi országos rendőrfőkapitány, annak gazdasági helyettese, azaz a gazdasági főigazgató is úgy létesített újabb szolgálati jogviszonyt, hogy annak jogszabályi lehetősége nem állt fenn. Ez az „ügyeskedés” már nem a jogszabályok adta lehetőséget jelenti, hanem törvénysértő módon valósult meg.
A Belügyminisztériumon belül is legjobb információink szerint nagyüzemben megy az ehhez hasonló „ügyeskedés”, amikor objektív akadályt figyelmen kívül hagyva létesítettek nyugállományú tábornokokkal, ezredesekkel is újból szolgálati jogviszonyt. Ez már olyan szintű „ügyeskedés”, amely ellen szót kell emelni, és amint megkapjuk államtitkár úr válaszát arra, hogy ki volt, vagy kik voltak ezen koncepció megfogalmazója(i), aktualizálni fogjuk rövid időn belül az álláspontunkat, személyre szabottan, újabb nyílt levél formájában honlapunkon is elhelyezve.
Az „ügyeskedés” témáját tehát nem elsősorban a végrehajtói állomány keretén belül kellene feszegetni a Belügyminisztérium szakembereinek.
Szakmaiatlan és laikus elképzelés a rehabilitációs foglalkoztatási elképzelés is, amely már-már a fantazmagória kategóriája realitását és megvalósíthatóságát, illetve jogszerűségét tekintve.
Egyéb észrevételünk, hogy a 3. számú melléklet (bérrendszer koncepció) oszlopainak azonosítása (feliratozás, vagy magyarázat) indokolt az áttekinthetőség könnyebbé tétele érdekében. A koncepció felülvizsgálatát annak elfogadhatatlansága okán indokoltnak tartjuk.
Javasoljuk, hogy a kormányzat elképzelését még nem tükröző koncepcióból kerüljön elhagyásra minden olyan elképzelés és javaslat, amely a szolgálati nyugdíj rendszerének a tönkretételére, a dolgozók ellehetetlenítésére irányul.
Előre jelezzük, amennyiben a szolgálati nyugdíj kérdését továbbra is felülvizsgálatra indokoltnak tartja a Belügyminisztérium, alig egy évvel a Hszt. legutóbbi módosítását követően, a TMRSZ az ellen a leghatározottabban, a jogszabályok, és a nyilvánosság adta összes lehetőséget felhasználva, a legváltozatosabb eszközökkel fog fellépni.
Szekszárd, 2010. november 14.
Üdvözlettel:
Szima Judit főtitkár "

megdöbbentő!

A "demokrácia" ungarische formája egy tartalmatlan, üres szólam, a társadalmi egyenlőtlenség, az aljasság, a tisztességtelenség, az embertelenség mindennapi megnyilvánulása, élén azokkal, akiknek a törvényt, a törvényességet kellene védeni.
Mocsokország, Abszurdisztán.

érdekesség

Volner felidézte, hogy a Fidesz győzelmét ünneplő eufória közepette az első törvény a nemzeti vagyonról szólt, mely lehetővé tette, hogy hazánkban versenyeztetés nélkül is privatizálni lehessen az állami javakat. Ez lenne a korrupcióellenes, tiszta Magyarország?

Mint volt gárdistának, feláll a szőr a hátamon, ha elképzelem, hogy Pintér irányítja a titkosszolgálatot, és a jelenlegi törvényi szabályozás alapján terroristának lehet minősíteni, szabadon meg lehet figyelni. És ehhez csak az igazságért felelős miniszternek a beleegyezése hiányzik – mutatott rá a politikus.

Egy napokban elfogadott jogszabály szerint külföldi rendőrök is bevethetők lehetnek Magyarországon – mondta el a képviselő. Bizonygatják, hogy nem igaz, de elhoztam az eredeti törvényt. Azt tartalmazza, hogy számbeli korlátozás nem rendelkezik a külföldről behozott rendőrökre – tette világossá Volner János.

A politikus szerint az a baj, hogy a belügyminiszter bármilyen felhatalmazás nélkül tetszőleges tevékenységre behívhat idegen rendőröket hazánkba. Volner szó szerint felolvasta a törvény ide vonatkozó részét. Ebben csupán annyi áll, hogy a jogszabály „válsághelyzetekre” vonatkozik. Hiába tettünk módosító javaslatokat a Parlamentben, egytől-egyig mindet leszavazta a Fidesz-KDNP – mondta el a képviselő.

Maradjon meg mindenki kitartása, hazaszeretete, és küzdjünk azért, hogy együtt vegyük vissza országunkat – zárta szavait Volner János.

Mit akartok ?

Mit akartok akkor, amikor Alföldi Róbert(a), Nagy-Románia ( azaz Erdély elvétele) megalakulásának nemzeti ünnepén, a románok rendelkezésére bocsátja színházá, hogy Csonka-országban ünnepeljék meg a területrablást !

Ez valami őrület, határtalan HAZAÁRULÁS ! Ennek a buzinak sem szól sokáig a kakukk.

Ha nem lettek volna

Ha nem lettek volna akkoriban is ugyanolyan balfasz vezetőink, mint most ez a Orbán, Vona és haverjaik, akik azt hiszik hogy hazánk szarta a világ közepét, de Közép-Európáét minimum, és nem akarnak Európa és Világ elfoglalósdit játszani a német dettó ugyanilyen hatalom mániásokkal, ráadásul kétszer is, akkor talán Alföldinek sem lenne most problémája, hogy most akkor mit is akarnak itt ünnepelni a románok. Nem-e gondolod? Vagy te is már a harmadik világégetésen töröd a fejed, mint jópáran mostanában kishazánkban?

Nem hiszem, hogy különbek

Nem hiszem, hogy különbek lennénk mint más, de alávalóbbak sem!
Csak hogy tisztában legyél egy-két dologgal!
Amiről van szócikkünk [szerkesztés]
• 3,5" FDD (flopilemez) - Jánosi Marcell
• Arteriográf* – Illyés Miklós
• Atombomba – Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede
• Basic nyelv – Kemény János
• Dinamó – Jedlik Ányos (a találmányt nem ő, hanem Ernst Werner von Siemens szabadalmaztatta)
• Eötvös-inga – Eötvös Loránd
• Golyóstoll* – Bíró László József
• Hafnium, valamint az izotópok használata – Hevesy György
• Hangosfilm – Mihály Dénes
• Helikopter – Asbóth Oszkár
• Hidrogénbomba – Teller Ede
• Holográfia* – Gábor Dénes
• Jendrassik-gázturbina – Jendrassik György
• Neumann-elvek – Neumann János
• Nukleáris láncreakció – Szilárd Leó
• Porlasztó* – Bánki Donát és Csonka János
• Részecskegyorsító – Simonyi Károly
• Rubik-kocka* – Rubik Ernő
• Szódavíz – Jedlik Ányos (szabadalmi oltalom nélkül)
• Tarhonya – Bőrzacskóban vitte magával a hadba induló magyar lovas. Húsporral összekeverte és felfőzte. A mai instant levesek ősét képezte.
• Telefonközpont* – Puskás Tivadar
• Torlósugár-hajtómű – Fonó Albert
• Transzformátor* – Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernowsky Károly
Amiről még nincs szócikkünk [szerkesztés]
találmányok időrendben:
• zajtalan gyufa – Irinyi János
• antimonos kéregöntés – Ganz Ábrahám
• hengerszék – Mechwart András
• sorvetőgép – Kühne Ede
• heliométeres szintezőműszer – Kruspér István
• oxigénmeghatározás – Winkler Lajos
• villamosvasút és fázisváltós villamosvontatás - Kandó Kálmán
• alumíniumléghajó – Schwarcz Dávid (Zeppelin által vált ismertté)
• elektromos fogyasztásmérõ – Bláthy Ottó
• kéziöltést utánzó varrógép – Kiss József (nem ő szabadalmaztatta)
• stencil sokszorosítás – Gestetner Dávid
• Wolfram-szálas izzó – Just Sándor, Hanaman Ferenc, Bródy Imre
• légmotoros kerékpár – Vedres András
• bolygóműves sebességváltó – Galamb József (Ford T-modell)
• organoterápiás és szintetikus gyógyszerek – Richter Gedeon
• világvevő rádió (forgókondenzátor) – Korda Dezső
• félautomata fényképezőgép – Mihályi József és Riszdorfer Ödön
• filmfelvevőgép – Mihályi József
• Telehor, az első tévéadó – Mihály Dénes
• televízió-képcső (modern nagyfelbontású televízió) – Tihanyi Kálmán
• színes televízió és mikrobarázdás hanglemez – Goldmark Péter Károly
• gázok cseppfolyósítása – Freud Mihály 1934-ben, első felhasználás 1959-ben
• Zemplén-féle elszappanosítás és Zemplén-féle cukorlebontás – Zemplén Géza
• hexuronsav C-vitamin (aszkorbinsav) – Szent-Györgyi Albert
• elektronsokszorozó-cső – Bay Zoltán
• légkondenzációs hűtőtorony – Heller László és Forgó László
• Pattantyús-módszer – Pattantyús-Ábrahám Géza
• sokszögeszterga – Gellért Károly
• Béres-csepp – Béres József
• allergofilter – Vajai László
• üvegbeton – Losonczi Áron
• TBK (új típusú biodízel) – Thész János, Boros Béla, Király Zoltán
• biogázreaktor – Kiss Péter
• direkt metanolos tüzelőanyag-cella – Oláh György
• transzverter – Magyar László és Csefkó Pál Tamás
• tű nélküli oltókészülék – Lindmayer István
• polarizáltfény-terápia (lágylézer) – Mester Endre és csapata
• humanoid látómodul (PAL-optika továbbfejlesztett változata) – Greguss Pál
• szintetikus vér (művér) – Horváth István
• analogikai számítógép[2] – Roska Tamás
• sakk-gép- Kempelen Farkas
• Nyugtató – Sellye János
• Az űrhajózásban alkalmazott térgeometria – Bolyai János
• kettős objektív, Binokuláris távcső és diavetítő – Petzval József
• Floppy őse – Szentiványi Tibor
• Forgókondenzátor, világvevő rádió – Korda Dezső
• Lőelemképző – Juhász István
• A Föld alakjának meghatározása – Izsák Imre
• Villa és kanál – Az európaiak bizonyítottan nem ismerték a hús megfőzésének titkát és minden ételt kizárólag késsel ettek a magyarok megjelenése előtt.
• Fehérnemű és ing – A magyarok megjelenése előtt az európaiak nem ismerték a fehérnemű fogalmát.
• Nadrág, zakó, hosszú kabát és háromnegyedes cipő – A magyarok hozták be Európába a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa a tógához sarut, csizmát, bocskort viselt addig a magyarok háromnegyedes félcipőt.
• Gomb – A magyarok megjelenése előtt ismeretlen volt Európában a gomb, mint ruházati eszköz.

nézzük a valóságot is:

" A cionizmus mint zsidó nemzetiszocializmus.

35 év telt el azóta, hogy az ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust a „rasszizmus és faji megkülönböztetés” egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját. Ez csak azoknak meglepő, akik nem ismerik a szentföldi haramiaállam valódi történelmi és elméleti alapjait.
A XIX. században a nacionalista eszmék gyökeret vertek a közép-európai zsidó közösségekben is, amelyek a többségi politikai-társadalmi környezetbe való beolvadást identitásvesztésnek érezték, ezért a cionizmus saját területet akart találni a zsidóság számára. Különböző zsidó mozgalmak szerveződtek, a vallásos cionista irányzatot azonban az évszázad végére felváltotta a politikai cionizmus. Fő képviselője, Herzl Tivadar agnosztikusnak vallotta magát, és A zsidó állam című híres művében ezt írja: „Számomra a zsidó kérdés nem társadalmi és nem is vallási, hanem nemzeti kérdés.” Kezdetben nem különösebben érdeklődik a Szentföld iránt, és zsidó állama létrehozásához Ciprusra vagy Argentínára, Mozambikra vagy Kongóra, Ugandára vagy Tripolitániára gondolt. Miután azonban rájött, hogy Palesztina egy „ellenállhatatlan erejű toborzókiáltás”, kijelenti: „A mi felejthetetlen történelmi hazánk Palesztina.” Tervéhez igyekszik megnyerni Nagy-Britannia támogatását, és Cecil Rhodes brit gyarmatosítónak köntörfalazás nélkül bevallja, hogy „programom egy gyarmati program”. Herzlnek köszönhetően a politikai, nacionalista és gyarmatosító cionizmus győzelmet arat az 1897-es bázeli kongresszuson, miközben az amerikai rabbik montréáli konferenciája a következő határozatot hozza: „Egyáltalán nem helyeseljük a zsidó állam létrehozását célzó kezdeményezést..., (...) a judaizmus célja nem politikai és nem is nemzeti, hanem spirituális.”
Időközben a német újromantikus ihletésű, radikális völkisch ideológia teret nyer a zsidó ifjúság körében. 1898-ban az Ahad Ha’am néven publikáló Asher Ginsberg „Nietzscheizmus és judaizmus” című cikkében leleplezi „a zsidó fiatalok egy részét hatalmába kerítő nietzscheizmust”, és elítéli a „hatalomakarás” és az „übermensch” ideálját. A német romantika azonban továbbra is nagy hatást fog gyakorolni a zsidó ifjúságra és értelmiségre. Így 1911-ben Martin Buber haszid filozófus is védelmébe veszi a Blut und Boden (vér és föld) német koncepciója által befolyásolt völkisch cionizmus gondolatát. 1919-ben Viktor Arlosoroff Berlinben közzéteszi völkisch-szocialista pártjának manifesztumát, amelyben „létharcra” hívja a zsidóságot „a felvilágosodás asszimiláló mozgalmának örökségét” valló pártok ellen, amely mozgalmat szerinte „egy fajok nélküli emberiség iránti obskúrus törekvés” lelkesíti.
1922-ben a cionista vezetők kapcsolatba lépnek a fasizmus megalapítójával, Benito Mussolinivel, a Palesztinát megszállva tartó Nagy-Britanniával szembeni ellenségességre építve. A Duce 1927-ben fogadja Nahum Goldmant, a Cionista Világszervezet elnökét. 1933 és 1941 között a németországi cionisták is a kompromisszum, sőt a kollaboráció politikáját gyakorolják a hitlerista Németországgal, hiszen a cionizmus és a nemzetiszocializmus egyaránt szemben áll a liberális-univerzalista ideológiával. 1933. június 21-én a Németországi Cionista Szövetség támogató memorandumot intéz az NSDAP-hoz: „A faji elvet proklamáló új állam megalapítása óta közösségünk alkalmazkodni szeretne ezekhez az új struktúrákhoz. (...) Mi is a vegyes házasságok ellen vagyunk, és meg akarjuk őrizni a zsidóság tisztaságát.” Ahogyan a nemzetiszocialisták számára, úgy a cionisták számára is legfőbb veszélynek a beolvadás számít, mert a német társadalomba teljes jogú állampolgárként integrált zsidók fenyegetést jelentenek mind a zsidó, mind az árja faj számára. A fajtisztaság követelménye a Betar cionista ifjúsági mozgalmat megalapító Zeev Zsabotyinszkij írásaiban is felfedezhető: „Az ember nem tud egy olyan néppel azonosulni, amelynek a vére különbözik az övétől. (...) Asszimiláció nem lehetséges. Nem fogjuk engedélyezni az olyan dolgokat, mint a vegyes házasság, mert nemzeti integritásunk megőrzése csak a fajtisztaság fenntartásával lehetséges, és ehhez rendelkezni fogunk azzal a területtel, amelyen népünk létrehozza a fajtiszta lakosságot.” Szavai magyarázatot adnak arra, hogy miért a Betar volt az egyedüli szervezet, amelynek a tagjai egyenruhában masírozhattak Berlin utcáin Hitler hatalomra kerülése után.
1935-ben a nürnbergi törvények megtiltják a zsidók és németek közötti nemi kapcsolatot és házasságot. A jogszabályokat jórészt megszövegező Julius Streicher elismeri, hogy a zsidó vallási törvényeket vette mintául. Válaszul egy újságcikkre, amely a zsidókat idegen kisebbségként említi, a Jüdische Rundschau német cionista lap így reagál: „Németország kielégíti a Zsidó Világkongresszus kéréseit, amikor kijelenti, hogy a Németországban élő zsidók egy nemzeti kisebbség.” Valójában a cionisták úgy vélték, hogy a zsidóság egy különálló faji entitást (Volksgemeinschaft) alkot, és nem része a német nemzetnek. Egyébként éppen ezért támogatták egyes hitlerista vezetők is a cionista tervet. Reinhardt Heydrich, akkor az SS biztonsági főnöke 1935-ben az SS hivatalos lapjában, a Das Schwarze Korpsban írja: „A zsidókat két kategóriára kell osztanunk: a cionistákra és a beolvadás híveire. A cionisták egy tisztán faji koncepciót képviselnek, és a Palesztinába való kivándorlással segítik felépíteni a saját zsidó államukat.” Alfred Rosenberg, a III. Birodalom főteoretikusa kijelenti: „A cionizmust erőteljesen támogatni kell, hogy a német zsidók évi kontingense Palesztinába távozzon.” Ez a kollaborációs politika 1941-ben fog tetőzni, amikor a cionista Stern terrorcsoport katonai szövetséget ajánl Németországnak. Az Abraham Stern és a későbbi izraeli miniszterelnök, Jichák Samir által aláírt és az ankarai német követnek eljuttatott dokumentumban ez olvasható: „Felfogás tekintetében azonosulunk önökkel. Miért ne működnénk együtt?”
Végül a cionistáknak 1948-ban sikerült megalapítaniuk egy zsidó államot Palesztinában. Rasszista, teokratikus, militarista és expanzionista államként Izrael azóta is a cionista ideológia tökéletes megtestesítője, a cionizmust elítélő ENSZ-határozatot viszont az USA nyomására 1991. december 16-án visszavonták.
MD 2010. XI. 16. "

Ez úgy ahogy van.

Baromság.
Az adott kérdésekre többen megtalálták a választ néhány hét különbséggel, illetve a szabadalmi bejegyzést próbálták iktatni különböző időpontokban.
Na mindegy hagyjuk.
én vagyok a legjobb-legnagyobb Magyar te kis fika!
Te böszörményörmény fas. se tudja (te sem) honnan jöttél németh horváth tóth ivadék biztos hogy nem vagy. Most keresed nem létező identitásodat.
Aztán úgy döntöttél hogy az magyar lesz?

Ezt annak vakartad ide, aki

Ezt annak vakartad ide, aki felsorolt itt találmányokat?
Azt hiszem az ilyen "emberek" miatt tartunk itt! Hol élsz?

Ez mind igaz. Amikor itt

Ez mind igaz. Amikor itt egymást gyalázzátok, a tolerancia jegyében valamint a tisztánlátás érdekében érdemes tudni, hogy e feltalálók 80%-a zsidó származású. Én nem vagyok cionista, amikor ezekre a találmányokra az egész világ előtt büszkék vagyunk, érdemes ezzel is tisztában lenni. Mielőtt valaki azt hinné, hogy kardoskodnék egyik vagy másik "népcsoport" mellett vagy ellene-hát nem!!!

Szóval te úgy

nem zsidózol, hogy zsidózol. Ügyes. Amúgy mit is akartál mondani? Te jó isten! Miért kell minden alja baromnak megtanulni írni? Inkább olvasni kellene, te igen sötét, nem írogatni!

azt se hagyjuk ki,

azt se hagyjuk ki, hogy a felsoroltak - kevés kivétellel - külföldön kamatoztatták tudásukat.
Nem hinném, hogy a tellerekre, szilárdleókra, mint military-mániás zsidókra büszkék lehetnénk, egy olyan Tellerre, aki hátba szúrta az őt támogató, ugyancsak zsidó főnökét - Oppenheimert.
Azt se hagyjuk ki, történelmi okai vannak annak, hogy a zsidó származású kiválóságok motivációja elsősorban az üldöztetés, vagy az üldözési mánia volt.
Azt se hagyjuk ki, hogy a mai Izrael, náci módszereket alkalmaz a palesztinokkal szemben, miközben a kiválasztottak, 65 évvel a háború után is pénzt szimatolnak a saját tragédiájukból, többek között a MÁV-tól is.

De maradjunk a témánál.

A Maszop nevű élősködő, káros csürhe és "jogelődje" , sikeresen elplántálta az elmúlt 60 évben néhány szerencsétlen agyába azt a hamis tézist, hogy aki Nagy-Magyarország megcsonkításán sopánkodik - az fasiszta, náci, nyilas, revizionista, revansista, soviniszta.

Ennek élethű példája, a világveszélyt vizionáló, óbégató sz@rházi, aki ebben az országban döglik - haszontalanul és azt körbehányja.

Még egyszer kérdezem,

Még egyszer kérdezem, normális dolog volt anno csatlakozni olyan hatalmi körhöz, ami azt határozta el, hogy benyeli az összes civilizált államot?

nézzük: ( az első kérdésed hol is van ? )

1. Magyar Népköztársaság - normális dolog volt ?
2. KGST - normális dolog volt ?
3. Az orosz birodalomhoz és világmegváltó terveihez csatlakozni - normális dolog volt ?
4. 1989-ben a politikában hagyni az előző rendszer ajnározóit - normális dolog volt ?
5. Izraelben hajbókolni minden magyar eddigi kormánynak - normális dolog ?

Egy történelmi segítség neked:- Horthy, német segítség, a tengelyhez csatlakozás nélkül, soha nem csatolhatta volna vissza Erdély egy részét, a felvidék egy részét, a Bánátot.. ...stb.

Arról tudsz, hogy 1990-ben, 91-ben a magyar politika komolyan foglalkozott a történelmi területek visszaszerzéséről ? Szóba került a Délvidék, Erdély, Felvidék KATONAI eszközökkel való visszaszerzése. ( Raffay Ernő volt honvédelmi államtitkár visszaemlékezései.)Sem időben, sem felkészültségben, létszámban nem volt vállalható. Legnagyobb esélyünk a délszláv háború idején lett volna, de számolni kellett horvát, szerb kemény ellenállással és akkor még Erdély, a Felvidék szóba sem kerülhetett.

Ez nem egészen így

Ez nem egészen így történt. Horthyt pl. A. Hitler utálta, mertnem táncolt mindig úgy, ahogy ö fütyült.
Az, hogy 1941-42-ben visszakaptuk igazságtalanul elrabolt területeink egy részét, azt legnagyobb mértékben Olaszországnak köszönhettük, mindenekelőtt gróf Ciano külügyminiszternek, aki köztudottan magyarbartát volt. Igaz az is, hogy tették mindezt önös érdekből is, mivel szemet vetettek a balkánra és hasonló cipőben jártak mint mi Dalmácia és Isztria valamint Albánia elvesztése miatt. A németek csak bólintottak és jól kihasználtak bennünket mert Magyarország kellett nekik stratégiai helyzete miatt. Az 5 kérdésedre válaszolva-nem, nem volt normális dolog.

persze, hogy nem egészen így.....

Olaszországgal kitörölhettük volna, ha a németek - nem fogod elhinni: maga Hitler - nem bólintanak a visszaszerzésere.
A németeknek nem Magyarország kellett, ( akkor lettünk volna stratégiai helyzetben, ha tengerünk van ) hanem a magyar hadsereg és a magyar kormány támogató politikája.

Ha szerinted Hitlerrel

Ha szerinted Hitlerrel normális dolog volt üzletelni bármi áron, akkor neked annyi meg egy bambi.

na, vaze....

ki vett rá, hogy összeszedd ezt a pár szót ?

A hadsereg kellett, de a

A hadsereg kellett, de a támagatás nem igazán számított nekik. Magyarország sajnos akkor is csak egy jelentéktelen ország volt mind a németek,- az amerikaiakról nem is beszélve- szemében lásd M.o. hadüzenete az U.S-nak. Támogató és bólogató politikát pedig nem mindig kaptak ezért is segítették a hatalomra Magyarország egyik legnagyobb szégyenét a nyilasokat. A tengerről annyit a harmadik birodalom a meglévő tengeri potenciáljával sem tudott mit kezdeni, a Kriegsmarine az U-boat flottillát leszámítva a leggyengébb láncszem volt a nagy hadi gépezetben.

Nyilvánvaló, hogy vannak

Nyilvánvaló, hogy vannak olyan találmányok, amik nem az emberiség javát szolgálják, de példéul a maghasadásnak illetve annak feltalálásának is van békés hozadéka. Gondolj csak bele, aki a boldog békeidőkben "ide" született. Tanulhatott, tovább felődhetett. Budapest és egész Magyarország a dualizmus korában a tolerancia és a fejlődés "szigete" volt, valamint a békéé. Aztán jött az első világ-égés. Tudjuk itt is történt történelemhamisítás, valamint akkor is, amikor minket galád módon szétdaraboltak. Ezután jött két idióta, mindkettő a szocializmus jegyében, csak az egyik kommunistának nevezte magát, a máik meg nemzetinek. A második világégést együtt eszelték ki- Molotov-Ribbentrob paktum. Valakiket felelőssé kellett tenni. Most kanyarodok vissza a békés Budapesthez. Ha valaki zsidó származású volt nem diszkriminálták, nem véletlen volt Budapesten Európa legnagyobb zsidó közössége. Élhettek, mert élni hagyták őket és termelték nekük sok más nem zsidó származásúval együtt a legkiválóbb embereket. Aztán,hogy, hogy nem, akit tegnap még megbecsültek, ma sárga csillagot kellett hordjon, a gyermekeit iskolatársai megverték, az ügyvéd, az orvos, a katona, a tanár nem dolgozhatott. Azt is megszabták hogy hányan tanulhatnak egyetemeken-Numerus claussus. Ezután a kifosztás, a gettó, majd munkaszolgálat, koncentrációs tábor, haláltábor vagy "csak" egyszerűen a Duna vagy a Dohány utcai zsinagóga kertje. Gondolj bele, ha egy ilyen zsidónak volt családja, márpedig a vallási előírás szerint kellet legyen. Voltak mondjuk húszan. A négy nagyszülő sorsa kapásból megpecsételődött már a haláltáborba érkezésük első napján, nemkülönben a kicsinyeké 16 év alatt. A családból jó, ha megmaradt 1-2 ember, ők is éveken keresztül keresték egymást. Elvesztettek mindent, még az emberi méltóságuka is. Meg kell, hogy bocsássanak, mert a megbocsátás emberi erény és ők is ezt teszik, mert örökkévalójuk is folyton kiengesztelődik bűneik miatt, pl.aranyborjú és Áron bűne, de ne csodálkozzunk, ha gyanakvóak és egyesek emberi habitusukból kifolyólag eseteg bosszúállóak. Szélsőségek sajnos mindenhol előfordulnak, az ő esetükben is. Tanuljunk a nem is olyan régmúltbéli toleranciánkból. Az egészhez még csak annyit, 1944-ben a nejem szécsiszigeti nagymamáját nagyapánk Szécsiszigetből a csömödéri vasútállomásra a hátán vitte el, mert olyan súlyos beteg volt, hogy nem tudott menni. Az induló vonatra éppen hogy csak fel tudtak lépni. Zalaegerszegen a kórházban egy zsidó orvos mentette meg nyagyanyánk életét, aki azt mondta neki két nap után, hogy sajnos nem tuja tovább kezelni, mert ma este összepakol az egész család és holnap a zalaegerszegi gettó. Nagyanyánk soha többé nem látta őt, igazi hívő keresztényként mindig áldotta őt. Gondolkodjunk és emlékezzünk!

figyelj jól rabszolga:

- az ilyen depressziós majmok miatt lett a 260.000 Km2-ből mára 93.000 Km2. -mint te.
- az ilyen depressziós, életunt majmok miatt vagyunk Európa rabszolga bázisa - mint te.
- az ilyen beletörődött csicska-lelkek miatt vannak multi-birtokban Magyar Emberek - mint te.
- az ilyen, pszichésen terhelt majmok nem tudnak arról, hogy nagyhatalmi döntés nyomán lett határos Magyarország - önmagával.
- az ilyen együgyű, csökött agyú szegények nem tudnak arról, hogy Trianon elvette a bányakincsek 85 %-át Magyarországtól.

Szóval: - takarodj anyádba, szaros rabszolga.

Még egyszer kérdezem,

Még egyszer kérdezem, normális dolog volt anno csatlakozni olyan hatalmi körhöz, ami azt határozta el, hogy benyeli az összes civilizált államot?

Bár látom, te már azok közé tartozol, akik lelkükben készülnek a harmadik világégetésre. Csak az alkalomra várnak. Az ürügy már megvan. A vége is borítékolt lenne, 93e helyett 0e Km2.

feljebb megkaptad a választ !

Ne türelmetlenkedj öcsibogyó - én dolgozom is a gépen, nem hagylak, ne félj !

És az ilyen

nagyarcú, pökhendi baromállatok miatt, mint te, bukott el eddig mindaz, amit a magyar eredetileg jól akart véghez vinni. Mindig volt néhány ilyen handabandázó fasz, mint te, akiknek azt is sikerült széthőzöngeni, ami sikeresnek látszott.

Figyelj, nagy magyar testvér! A cigány búcsúsoknál lehet kapni műanyagból kiöntött, igen szarul összemázolt nagymagyarországot, különféle méretben. Nos, válassz ki egy olyan kéttenyérnyi nagyságút, kicsit kend be vajjal, hogy könnyebb dolgod legyen, és dugd fel magadnak.Bátorság. Élvezni fogod.

a tapasztalat ugat belőled - análbarát ?

Ostoba ökör, attól még nem kell "baromállatnak" lenni, hogy ismerd a történelmet és nem meghunyászkodó birka módjára fejet hajtani egy, már akkor is vitatott politikai döntésnek.
A rothad, szifiliszes agyaddal érzékelhetted volna, hogy kissé megváltozott a magyar valóság Trianon-ügyben is, bár még csak a kezdetén tart.
Szedd össze magad.

Az a tény, hogy a szocializmusnak nevezett társadalmi kísérlet igen jó, önálló gondolkodásra képtelen, agyhalott alanya voltál, nem jelenti azt, hogy 20 évvel a gengszterváltás után, ne próbálkozz meg ember módjára viselkedni, még akkor is, ha véletlenül anyádék életben hagytak és nem léptek rád.
Szeretett teoretikusod, a pápai csodagyerek mondta " el lehet innét menni...tessék...."

Fogadd meg a tanácsát és takarodj anyádba, de akár messzebbre is eltakarodhatsz, te a mintapéldánya vagy azoknak a génhalmazoknak, amelyek csak bégetni képesek és legnagyobb örömük, ha nem esik az eső.

Könyörgöm, zárjuk

Könyörgöm, zárjuk intézetbe!!!!

mi ez a bátortalan többesszám ?

" zár(JUK)" ? Pisilni ki mersz egyedül menni ?

A stílus maga az ember!

A stílus maga az ember!

köszönjük ! Nagy voltál. De erről csak te tudsz.

Legalább megjegyeztél egy tőmondatot.

Tartalom átvétel